Verhuurvoorwaarden

(hierna te noemen:” Verhuurder”)


1. Verhuurvoorwaarden; algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met verhuurder aangegane huurovereenkomsten. Voorwaarden van de huurder gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk na door verhuurder verleende schriftelijke toestemming. 

2. Huurprijzen

Alle op prijslijsten en offertes genoemde prijzen, gelden per stuk exclusief transportkosten en exclusief B.T.W, tenzij schriftelijk anders is afgesproken met de verhuurder.

 • Voor meerdaagse huur geldt:
 • 1e huurdag 100 % van de daghuur;
  Vanaf de tweede dag in overleg.

3. Ophalen en bezorgen

De verhuur artikelen kunnen opgehaald worden in Capelle a/d IJsel. Bij bezorging van verhuur artikelen houden wij onderstaande regels aan: 


De afstand wordt gerekend vanaf  Klaverbaan 106 Capelle a/d IJssel

 • In geval van bezorging worden de goederen op de begane grond afgeleverd, mits vrij toegankelijk.
 • In overleg kan er worden overeengekomen dat er een dag van tevoren wordt bezorgd. Verhuurder berekent dan 1 dag huur.
 • De goederen kunnen, op afspraak worden opgehaald en teruggebracht door huurder op bovenstaande locatie.


4. Legitimatie

Bij het huren van de goederen kan er worden gevraagd om een geldig legitimatiebewijs ter controle.


5.
Aanvang huurperiode
De huur gaat in:

 • bij afhalen: op moment van in ontvangst nemen van de goederen door huurder.
 • bij bezorging: op het moment van aflevering van de gehuurde goederen door verhuurder op de overeengekomen plaats.
  Indien hier vanaf geweken zal worden zal dit worden aangegeven op de opdrachtbevestiging van de verhuur.


6. Einde huurperiode

De huur eindigt: Bij opgehaalde goederen: 

Op het moment van in ontvangst nemen van de in goede staat verkerende goederen door verhuurder.

Bij bezorging door verhuurder: De huurder is verplicht de gehuurde goederen terug te bezorgen bij verhuurder op de overeengekomen datum.

7. Annulering

Bij annuleren van (een deel van) een door de huurder geplaatste order, is de huurder kosten verschuldigd:

Bij annulering tot twee weken voor de ingangsdatum van de opdracht is 50% van het oorspronkelijke bedrag verschuldigd aan verhuurder, binnen twee weken tot één week voor deze datum 75% en binnen één week voor de ingangsdatum 100% van het overeengekomen bedrag.

8. Wederverhuur
Huurder mag de gehuurde goederen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder onderverhuren, wederverhuren of anderszins in gebruik geven aan derden.

9. Verzekering, belasting, vergunningen
Gedurende de gehele huurperiode dient de huurder het gehuurde, indien dit door de aard van het gehuurde noodzakelijk is, te verzekeren tegen brand, diefstal, lekkage e.d. Huurder dient zorg te dragen voor de eventueel benodigde vergunningen om het gehuurde te plaatsen en te gebruiken. Deze vergunningen dienen aanwezig te zijn op het moment van aflevering van het gehuurde. Alle lasten, belastingen, boetes e.d. voortvloeiend uit het gebruik van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder.

10. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuur overeenkomst en die leiden tot een niet behoorlijke levering door verhuurder als gevolg van : 

 • onder meer stormachtig weer.
 • Transportvertragingen.
 • geen of onvolledige aflevering door wederpartijen van verhuurder
 • niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden.
 • bovenmatig ziekteverzuim van personeel.In geval van een overmachtssituatie worden de leverings- en andere verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden zijn partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


11. Afwijking
Verhuurder houdt zich het recht voor om bestelde goederen te vervangen door gelijksoortige goederen indien goederen niet op voorraad of beschadigd zijn.


12. Risico transport
Huurder draagt bij het ophalen van gehuurde artikelen het risico van verlies of beschadiging van het gehuurde tijdens het transport door hemzelf of derden.

13. Controle huurder
Huurder dient bij in ontvangst nemen van het gehuurde, de goederen te controleren op eventuele manco's, gebreken en aantallen. Huurder tekent bij in ontvangst name van de goederen ervoor deze conform opdracht en zonder breuk in goede staat te hebben ontvangen. Afwijkingen dienen terstond aan verhuurder gemeld te worden. Na in ontvangst name van de goederen kan er geen aanspraak worden gemaakt op restitutie en zullen klachten niet in behandeling genomen worden.

14. Ophalen goederen bij bezorging
De gehuurde goederen dienen op de ophaaldag op het met verhuurder overeengekomen tijdstip op de begane grond bij de deur klaar te staan. Er dient iemand aanwezig te zijn op het tijdstip van het ophalen. Zijn de goederen niet gereed voor transport of is niemand aanwezig, dan zijn de extra kosten (huur en transportkosten) die hier uit voortvloeien voor rekening van de huurder. Als de goederen retour zijn in het magazijn van verhuurder worden deze gecontroleerd en geteld. Deze telling is bindend. Bij breuk of vermissing wordt aan huurder de vervangingswaarde in rekening gebracht. Indien de vermiste goederen alsnog binnen 14 dagen worden terugbezorgd, wordt de berekende vervangingswaarde gecrediteerd onder aftrek van de huurprijs geldende voor de dagen dat het gehuurde te laat is terugbezorgd.

15. Aansprakelijkheid tijdens huurperiode 
Verhuurder is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, na in ontvangstneming door huurder aan het gehuurde of door het gehuurde goed ontstaan, behoudens door huurder te bewijzen opzet, grove schuld of nalatigheid van verhuurder. De huurder vrijwaart verhuurder van alle aanspraken die derden i.v.m. het gehuurde jegens verhuurder mochten doen gelden.

16. Aansprakelijk voor schade, verlies e.d.
Huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of op andere wijze verloren gaan van het gehuurde goed gedurende de gehele huurperiode en zal het gehuurde, onderdelen of toebehoren tegen vervangingswaarde (inclusief eventuele demontage- en montagekosten) aan verhuurder dienen te vergoeden. Indien reparatie of reiniging mogelijk is, is huurder gehouden deze kosten te vergoeden aan verhuurder. Huurder dient het gehuurde te beschermen tegen weersinvloeden. Schade door vocht is derhalve voor rekening huurder. Huurder zal geen veranderingen aanbrengen in of aan de gehuurde goederen. Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het goed is niet toegestaan. De hieruit voortvloeiende schade is voor rekening van huurder.

17. Betaling
Betaling dient vooraf te geschieden bij het ter beschikking stellen van de goederen. Betaling op rekening is alleen mogelijk indien hier afspraken over zijn gemaakt door verhuurder en huurder. Bij betaling op rekening dient het bedrag zonder verrekening of opschorting te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien huurder niet tijdig betaalt, treedt hij van rechtswege in verzuim en is huurder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per week dat huurder in verzuim is. Voor de berekening van de rente geldt een deel van de maand als hele maand. In geval betaling uitblijft, wordt aanspraak gemaakt op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, berekend conform de methode die gebruikelijk is in de incassopraktijk.

18. Geschillen
Op alle huurovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de overeenkomst en de uitvoering daarvan zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van huurder.